วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานค้นคว้าวิชา Apply Com

งานค้นคว้าเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ที่ครูสั่งในห้องเรียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
1. ให้นักศึกษาเลือกมา 1 หัวข้อจาก 7 หัวข้อต่อไปนี้
  • คอมพิวเตอร์กับการใช้งานภาครัฐ
  • คอมพิวเตอร์กับการใช้งานทางด้านธุรกิจทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์กับงานสายการบิน
  • คอมพิวเตอร์กับงานทางด้านการศึกษา
  • คอมพิวเตอร์กับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้า
  • คอมพิวเตอร์กับธุรกิจธนาคาร 
  • คอมพิวเตอร์กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
2. ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในหัวข้อที่เลือกไว้ แล้วพิมพ์ใส่โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
3. ความยาวอย่างน้อย 2 หน้ากระดาษ A4
4. เซฟเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx 
5. ส่งอีเมล์แนบไฟล์งานมาที่อีเมล์ครู chouvadon@gmail.com
6. ใส่รายละเีอียดชื่อ รหัสนักศึกษา และคณะมาให้เรียบร้อย

กำหนดส่ง ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ก่อนเที่ยงคืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น